v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 03: Mua sắm trang, thiết bị phòng học ngoại ngữ thông minh cho các trường trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 22/05/2020