v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 05: Mua sắm trang, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho các trường trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 21/05/2020