v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị STEM cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 21/05/2020