v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 13: Mua sắm trang, thiết bị cho các sở, ngành, cơ quan, đơi vị trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 22/05/2020