V/v gỡ bỏ hạn chế về việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 10/09/2020