V/v triển khai Thông tư số 172/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 08/01/2021