Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Ban hành Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ban hành Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk là chủ sở hữu quyền tác giả các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh và UBND tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đại diện chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp.
Đắk Lắk thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Đắk Lắk thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phong trào phòng, chống dịch COVID-19.
Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về gia đình trong tình hình mới

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về gia đình trong tình hình mới

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hoá gia đình.
Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 21 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh
Kế hoạch thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 2021 - 2025

Xây dựng và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào thực tiễn cuộc sống.
Đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học

Đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch đi đôi với phát triển chăn nuôi an toàn sinh học nhằm phát triển đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm trong chăn nuôi
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Tổ chức treo băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp phích về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại.
Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Krông Búk từ 24/9/2021

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Krông Búk từ 24/9/2021

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg (có siết chặt hơn một số nội dung) trên địa bàn huyện, bắt đầu từ 18h00 ngày 24/9/2021