Tăng cường, đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 12/05/2021 43