Từ ngày 15/7/2021, chính thức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cập nhật lúc: 08/07/2021 61