Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 7068/UBND-CN 10/08/2020 V/v thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng Tải về
2 1803/QÐ-UBND 10/08/2020 V/v công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 6998/UBND-NC 07/08/2020 Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ Tải về
4 6994/UBND-KGVX 07/08/2020 V/v thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
5 1780/QÐ-UBND 07/08/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
6 7019/UBND-NC 07/08/2020 Triển khai Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
7 6857/UBND-CN 05/08/2020 V/v triển khai Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2020 của Bộ Giao thông Vận tải Tải về
8 1740/QÐ-UBND 04/08/2020 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk Tải về
9 12/CT-UBND 04/08/2020 V/v thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tải về
10 1738/QÐ-UBND 04/08/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về