Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 75-NQ-ÐUVP 01/10/2019 Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 10/2019 Tải về
2 74-NQ/ÐUVP 27/08/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 9/2019 Tải về
3 73-NQ/ÐUVP 28/06/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 8/2019 Tải về
4 59-BC/ÐUVP 05/07/2019 Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
5 22-KH/ÐUVP 01/07/2019 Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Tải về
6 72-NQ/ÐUVP 28/07/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 7/2019 Tải về
7 21-KH/ÐUVP 01/06/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Tải về
8 71-NQ/ÐUVP 29/06/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 6/2019 Tải về
9 167/CV-VPUBND 30/03/2018 V/v thực hiện chương trình công tác của UBND tình, Chủ tịch UBND tỉnh quý II/2018 Tải về
10 133/KH-VPUBND 16/03/2018 v/v triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 Tải về