Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 387/VPUBND-TTPVHCC 24/07/2021 V/v tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021 Tải về
2 75-NQ-ÐUVP 01/10/2019 Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 10/2019 Tải về
3 74-NQ/ÐUVP 27/08/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 9/2019 Tải về
4 72-NQ/ÐUVP 28/07/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 7/2019 Tải về
5 59-BC/ÐUVP 05/07/2019 Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
6 22-KH/ÐUVP 01/07/2019 Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Tải về
7 71-NQ/ÐUVP 29/06/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 6/2019 Tải về
8 73-NQ/ÐUVP 28/06/2019 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tháng 8/2019 Tải về
9 21-KH/ÐUVP 01/06/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Tải về
10 167/CV-VPUBND 30/03/2018 V/v thực hiện chương trình công tác của UBND tình, Chủ tịch UBND tỉnh quý II/2018 Tải về