V/v tiếp thu ý kiến giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 14/06/2022