V/v bổ sung khoản 9a vào Điều 1 Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 21/06/2022